Our Expertise

חישובים וחוות דעת לצרכי דיווח כספי

בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות, המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי.

מאז יישומה לראשונה של התקינה החשבונאית הבינלאומית בישראל, רבו המקרים בהם רואי חשבון ואקטוארים מצאו את עצמם יושבים משני צידי המתרס, בניסיון נואש להבין האחד את עבודתו של השני. העובדה כי בחברת ג. אליגון בע"מ ניתן למצוא הן אקטואר והן רו"ח מאפשרת לחברה לגשר על "הבדלי השפה". שילוב נדיר זה של אקטואר ורו"ח מאפשר לחברה לסייע ללקוחותיה באותם מצבים בהם האקטואריה והחשבונאות נפגשות. שילוב זה משפיע על כל הגורמים המעורבים בתהליך ביצוע ההערכה האקטוארית ובבדיקת תוצרי ההערכה האמורה.

לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב בהכנתן של חוות דעת אקטואריות הנדרשות לצורך הדיווח הכספי. הערכות אלו משמשות לקוחות רבים ובהן חברות הנמנות על החברות הגדולות והמשמעותיות במשק הישראלי ומוסדות ממשלתיים.

מעורבות אקטוארית וסטטיסטית נדרשת, בין היתר, בתחומים בהם מתמחה חברת ג. אליגון בע"מ כדלקמן:
(לקריאה נוספת יש ללחוץ על סימן הפלוס +)

הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמי עבודה אישיים, הסכמים קיבוציים, נוהג הקיים בחברה וכיוצא בזאת.

ההטבות הניתנות לעובדים מגוונות ובהן, בין היתר: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד, תשלומי פנסיה ומענקים.

התקינה החשבונאית עוסקת בנושא זה במספר מקומות ובהם:

 • תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים;
 • תקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19), הטבות עובד;
 • תקן חשבונאות מספר 39, הטבות עובד;
 • תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות;
 • הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים;

בהתאם להוראות התקינה החשבונאית קיומן של הטבות מסויימות מחייבות את החברה לבצע הערכה אקטוארית של ההטבות לעובדים הקיימות בחברה. ההנחיות המפורטות ביותר הנוגעות לתחום זה הינן במסגרת IAS 19.

ההערכה האקטוארית בדבר הטבות עובדים המבוצעת לצורך הדיווח הכספי של הישות, מבוצעת בדרך כלל בהתאם להוראות IAS 19 והיא יכולה לשמש ככלי ניהולי ממעלה ראשונה מאחר והעיקרון העומד בבסיס החישוב האקטוארי הינו עקרון כלכלי. ניתן להיעזר בתחשיב האקטוארי אשר נערך למטרות הדיווח הכספים, בין היתר, על מנת לייעל את תהליך קבלת החלטות לגבי:

 • עלותו של עובד לישות, לרבות זכויות נצברות, והשוואתה לתפוקתו של העובד לישות;
 • הערכת עלויות לצורך ניהול מו"מ על הסכמי שכר;
 • בחינת חלופות שונות לצורך הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת תוך התייחסות לעלויות הצפויות של החברה.

יש לציין כי על אף שההערכה האקטוארית הנערכת בהתאם להוראות IAS 19, לצורך הרישום החשבונאי מציגה את המצב הקיים בישות ואינה מתייחסת לחלופות קיימות היא מהווה בסיס טוב לבחינת שינויים ארגוניים והתפתחויות עתידיות נוספות.

לצורך הכנת הערכות אקטואריות בהתאם להוראות IAS 19 בתחומים אלו, נדרשות הנחות שונות ובהן גם הנחות המבוססות על ניסיון העבר. בין ההנחות הנדרשות לצורך ההערכה האקטוארית של הטבות לעובדים, החברה נדרשת להעריך את שיעור גידול השכר העתידי ואת שיעורי העזיבות השנתיים החזויים (תוך התייחסות לסיבות עזיבה אפשריות). במקרים מסוימים, לצורך קבלת ההנחות הנדרשות יש לערוך מחקרים סטטיסטיים, חברת ג. אליגון בע"מ יכולה לסייע רבות, הן בעריכת המחקר והן בניתוח תוצאותיו, הן ע"י אקטואר והן ע"י רו"ח הנמצאים כולם באותו המקום.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • סיוע בביצוע מחקרים ויעוץ מקצועי לצורך קביעת ההנחות העומדות בבסיס עריכת התחשיב האקטוארי;
 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר הטבות עובדים;
 • ביצוע אקסטרפולציה ("גלגול") על תוצאות ההערכה התקופתית בכדי להגיע לסכומים אשר יקבלו ביטוי בדוח הכספי;
 • בניית תוכנה ייעודית המאפשר ללקוח לבצע אקסטרפולציות ("גלגולים") באופן עצמאי;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר להטבות עובדים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19).

זכויותיהם של חברי קיבוץ כוללות בין היתר זכויות פנסיוניות.

הוועדה לכללי חשבונאות ולתקני ביקורת באגודות שיתופיות פרסמה את הוראה חשבונאית מספר 4 "דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש" לפני מספר שנים.

הוראה חשבונאית זו קוראת לערוך תחשיב אקטוארי בגין הזכויות הפנסיוניות המובטחות לחברים ולעוזבים וזאת לצורך הצגתן בדוחות הכספיים של הקיבוץ המתחדש.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר זכויות פנסיוניות;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר להטבות עובדים בהתאם להוראה חשבונאית 4.

בבתי אבות ומעונות סיעודיים קיים נוהג של קבלת תשלום או פיקדון מראש, כלומר בעת קבלתו של דייר חדש. יש לציין כי בהתאם להסכם הנחתם בין המעון לדייר ולבני משפחתו המעון נדרש להחזיר חלק מן הפיקדון. הסכום להחזר נגזר ממשך השהייה של הדייר במעון.

תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים (להלן: תקן 18) מתייחס לסוגיית דחיית ההכנסה מפיקדונות ממעונות וקובע כי הטיפול החשבונאי הנדרש יושתת על ביצוע הערכות אקטואריות תקופתיות (לפחות אחת לשנה). במסגרת הטיפול החשבונאי הנדרש קיימת התייחסות לסוגיות הבאות:

 • קביעת ההתחייבות בגין סכום הפיקדון הצפוי להיות מוחזר לדייר; וכן
 • אופן הפחתת ההתחייבות (או, ליתר דיוק אופן ההכרה בהכנסה הנדחית).

אמידת ההתחייבות

על פי תקן חשבונאות 18 יש לעדכן בכל תקופת דיווח את ההתחייבות בגין סכום הפיקדון הצפוי להיות מוחזר לדייר. עדכון זה יבוצע על מנת לשקף את חלוף הזמן, וכן את השינוי בתוצאות ההערכה האקטוארית.

הפחתת ההתחייבות / הכרה בהכנסה נדחית

את סכום הפיקדון יש להפחית על פני השנים בהתבסס על אומדן תקופת השהייה הצפויה של הדייר. אומדן תקופת השהייה הינו תוצאה של ההערכה האקטוארית ועל כן עשוי להידרש עדכון של תקופת ההפחתה במקרים בהם חל שינוי באומדן תקופת השהייה הצפויה של הדייר.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר פיקדונות ממעונות;
 • סיוע ביישום הטיפול החשבונאי הנדרש לאור ההערכה האקטוארית;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר לפיקדונות ממעונות.

תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים (להלן: תקן 18) קובע כי יש לכלול בספרים ובדוחות הכספיים הפרשה בגין תביעות בשל רשלנות רפואית אשר תחושב בשיטות אקטואריות תוך הסתמכות על היסטוריית התביעות שהוגשו נגד המוסד הרפואי ועל דיווחים רלוונטיים נוספים.

הפרשה זו תכלול את המרכיבים הבאים:

 • תביעות שטרם התקבלו על ידי המוסד הרפואי;
 • תביעות אפשריות שטרם נודעו; וכן
 • הוצאות ליישוב תביעות.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • סיוע בביצוע מחקרים סטטיסטיים בדבר היסטוריית התביעות של המוסד הרפואי ויעוץ מקצועי לצורך קביעת ההנחות העומדות בבסיס עריכת התחשיב האקטוארי;
 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר תביעות בשל רשלנות רפואית;
 • סיוע ביישום הטיפול החשבונאי הנדרש לאור ההערכה האקטוארית;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר לתביעות בשל רשלנות רפואית.

עסקים שונים יוצאים ב"תוכנית נאמנות לקוחות" על מנת לעודד לקוחות חוזרים לרכוש שירותים ומוצרים נוספים. תוכנית זו הינה למעשה חלוקה של זיכויי מענק ("נקודות") המוענקים ללקוחות מתמידים. לקוחות יכולים לפדות את "הנקודות" תמורת שרות או מוצר הניתן להם בהנחה או לעיתים בחינם.

פרשנות מספר 13 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, תוכניות נאמנות לקוחות (להלן: IFRIC 13) קובעת את הטיפול החשבונאי בנושא זה.

במסגרת הטיפול אשר נקבע על ידי IFRIC 13 נדרש לאמוד את השווי ההוגן של ה"נקודות". לצורך כך עסקים המפעילים תוכנית נאמנות לקוחות נאלצים להעריך את שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות".

שיעור הניצול הצפוי של הנקודות עשוי להיות מושפע מגורמים שונים ובהם:

שינויים בפופולאריות התוכנית;
היסטוריה של פקיעת "נקודות";
היסטוריה של צבירת "נקודות" על ידי לקוחות במטרה לקבל מוצרים "משתלמים" יותר; וכן
דפוסי התנהגות של לקוחות בעלי מאפיינים שונים.
יש לציין כי לצורך הערכת שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות" אנו עושים שימוש במידע היסטורי הקיים בישות תוך יישום טכניקות סטטיסטיות שונות אשר נועדו לזהות את גורמי ההשפעה המשמעותיים בכל תוכנית ולקבוע את מידת השפעתם.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

ביצוע מחקרים סטטיסטיים לצורך זיהוי גורמי ההשפעה בתוכנית ומידת השפעתם;
הפעלת המודל הסטטיסטי המתקבל כתוצאה מהמחקר במטרה לקבוע את שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות";
אמידת השווי ההוגן של ה"נקודות";
סיוע ללקוח בעת יישום הטיפול החשבונאי הנדרש;
ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר.

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020