Our Expertise

תחומי התמחות

תחומי התמחות

חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי

ישנם מספר תחומים בהם התקינה מחייבות פנייה לאקטואר –
• הטבות עובדים – תקן חשבונאות ישראלי 39, IAS 19, IPSAS 25, חוזרי רשות החברות הממשלתיות, הנחיות המפקח על הבנקים.
• פקדונות בדיור מוגן – תקן חשבונאות ישראלי 18
• רשלנות רפואית – תקן חשבונאות ישראלי 18
• פנסיה בקיבוץ המתחדש – הוראה חשבונאית 4
התפקיד שלנו הוא להפוך את החיים שלכם לקלים יותר, ולכן תקבלו ליווי מלא לתהליך יישום האקטואריה, החל מבחינת הצורך, דרך עריכת התחשיבים ועד להשלמת עבודת הביקורת של רו"ח.

קרא עוד

ליווי ומתן ייעוץ אקטוארי למעסיקים

אחד הנושאים המשמעותיים לאיתנות הפיננסית של פירמה הינו סוגיית העסקת ותשלומי עובדים.
משרדנו מתמחה ב:
• הערכת עלות פרישה מוקדמת וסיוע בעריכה ותמחור תכניות פרישה מוקדמת
• חישוב עלויות ותקורות עובדים
• תמחור הטבות עובדים כגון: תכניות אופציות, מענקים, זכויות סוציאליות מורחבות וכו'
• תמחור דרישות עובדים במסגרת דיונים על הסכמי עבודה, הכוללים ליווי בתהליכי מו"מ מול עובדים פוטנציאלים
• ליווי שינויים ארגוניים

קרא עוד

הדרכות והרצאות

כאנשי מקצוע, מאוד חשוב לנו להעביר מהידע שלנו הלאה – ולוודא שאנחנו והלקוחות שלנו מדברים את אותה השפה.
לרוב, אנשי כספים המעוניינים להעשיר את הידע המקצועי, אוצר המילים וההבנה האקטוארית – כצופת פני עתיד, פונים אלינו לייעוץ ומתן הדרכות פנימיות.

קרא עוד

חוות דעת להתדיינות משפטית

ביטוח ופנסיה
נזיקין
עבודה

קרא עוד

חישובים אקטואריים וחוות דעת לצרכי דיווח חשבונאי

ישנם מספר תחומים בהם התקינה מחייבות פנייה לאקטואר –
• הטבות עובדים – תקן חשבונאות ישראלי 39, IAS 19, IPSAS 25, חוזרי רשות החברות הממשלתיות, הנחיות המפקח על הבנקים.
• פקדונות בדיור מוגן – תקן חשבונאות ישראלי 18
• רשלנות רפואית – תקן חשבונאות ישראלי 18
• פנסיה בקיבוץ המתחדש – הוראה חשבונאית 4
התפקיד שלנו הוא להפוך את החיים שלכם לקלים יותר, ולכן תקבלו ליווי מלא לתהליך יישום האקטואריה, החל מבחינת הצורך, דרך עריכת התחשיבים ועד להשלמת עבודת הביקורת של רו"ח.

קרא עוד

ליווי ומתן ייעוץ אקטוארי למעסיקים

אחד הנושאים המשמעותיים לאיתנות הפיננסית של פירמה הינו סוגיית העסקת ותשלומי עובדים.
משרדנו מתמחה ב:
• הערכת עלות פרישה מוקדמת וסיוע בעריכה ותמחור תכניות פרישה מוקדמת
• חישוב עלויות ותקורות עובדים
• תמחור הטבות עובדים כגון: תכניות אופציות, מענקים, זכויות סוציאליות מורחבות וכו'
• תמחור דרישות עובדים במסגרת דיונים על הסכמי עבודה, הכוללים ליווי בתהליכי מו"מ מול עובדים פוטנציאלים
• ליווי שינויים ארגוניים

קרא עוד

הדרכות והרצאות

כאנשי מקצוע, מאוד חשוב לנו להעביר מהידע שלנו הלאה – ולוודא שאנחנו והלקוחות שלנו מדברים את אותה השפה.
לרוב, אנשי כספים המעוניינים להעשיר את הידע המקצועי, אוצר המילים וההבנה האקטוארית – כצופת פני עתיד, פונים אלינו לייעוץ ומתן הדרכות פנימיות.

קרא עוד

חוות דעת להתדיינות משפטית

ביטוח ופנסיה
נזיקין
עבודה

קרא עוד