Our Clients

קיבוצים

בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות, המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי.

במסגרת זו נולדה גם הוראה חשבונאית מספר 4 אשר פורסמה בשנת 2015 על ידי הועדה לכללי חשבונאות ולתקני ביקורת באגודות שיתופיות לפיה הדוחות הכספיים השנתיים של קיבוצים מתחדשים תכלול התחייבות אקטוארית בדבר הפנסיה לחברים.

מאז יישומה לראשונה של התקינה החשבונאית הבינלאומית בישראל, רבו המקרים בהם רואי חשבון ואקטוארים מצאו את עצמם יושבים משני צידי המתרס, בניסיון נואש להבין האחד את עבודתו של השני. העובדה כי בחברת ג. אליגון בע"מ ניתן למצוא הן אקטואר והן רו"ח מאפשרת לחברה לגשר על "הבדלי השפה". שילוב נדיר זה של אקטואר ורו"ח מאפשר לחברה לסייע ללקוחותיה באותם מצבים בהם האקטואריה והחשבונאות נפגשות. שילוב זה משפיע על כל הגורמים המעורבים בתהליך ביצוע ההערכה האקטוארית ובבדיקת תוצרי ההערכה האמורה.

תחשיבים אקטואריים אלו נועדו לשרת את הקיבוץ לצורך רישום ההתחייבות בדוחות הכספיים בהתאם להוראה 4.

הוראה חשבונאית זו קוראת לקיבוץ המתחדש לערוך תחשיבים אקטוארים בדבר ההתחייבויות הבאות:

 • תשלום פנסיית המטרה לחבר;
 • תשלום דמי קצבה לעוזב.

התחייבות אקטוארית זו נערכת תוך התחשבות במספר רב של הנחות עבודה ובהן:

 • תחזית עזיבות של חברים; וכן
 • לוחות חיים של חברי הקיבוץ

כאשר קרן הפנסיה מבצעת חישובים אלו היא מסתמכת על הסטטיסטיקות שלה ולעיתים סטטיסטיקות אלו לא משקפות את מצבו של הקיבוץ עצמו. אקטואר יועץ המשרת את הקיבוץ יבצע התאמות מסויימות בהנחות העבודה על מנת לקחת בחשבון את הייחודיות של הקיבוץ.

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020