Our Clients

חוות דעת מומחה לצורך התדיינות משפטית

חוות דעת מומחה נדרשת כאשר עולה סוגיה משפטית המצריכה ניתוח כלכלי ו/או סוגיה הכוללת אי ודאות כספית.

חוות הדעת האקטוארית מוגשת במטרה לספק מידע מקצועי וענייני על אופן הערכתו של האקטואר את הסוגיה הנידונה. אופן עריכת התחשיבים האקטואריים הנדרשים וסיכום תוצאות התחשיב האקטוארי מוגשים בצורת חוות דעת מומחה.

עדות לבית משפט ניתנת, מטעם ג. אליגון בע"מ, על ידי גיורא אליגון, אקטואר ראשי ומנכ"ל החברה. לגיורא אליגון ניסיון רב במתן עדות בבתי משפט אשר נרכש לאורך שנות עבודתו כאקטואר האוצר וכאקטואר יועץ.

לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב במתן חוות דעת אקטואריות בסוגיות הנוגעות, בין היתר, לתחומים הבאים:

צורכי ניהול יעיל של מצבת העובדים בחברה ושל עלויות השכר נדרשים מנהלים לעריכת תחזיות רלוונטיות ומהימניות, בהן תחזיות בדבר תחלופת עובדים, תשלומים צפויים והוצאות חזויות.

תחזיות אלו עונות לדרישות המעסיק רק במקרים בהם הן נערכות באופן המביא בחשבון הן את ניסיון העבר הרלוונטי והן את תוכניות ההנהלה לעתיד.

חברת ג. אליגון בע"מ מציעה ללקוחותיה שירותי עריכת מחקרים סטטיסטיים והכנת תחזיות במטרה לסייע למנהלים בתהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לניהול כוח העבודה.

שירותים המוצעים למעבידים במסגרת זו כוללים בין היתר:

עריכת מחקרי עזיבות;
עריכת מחקרים בדבר גידול שכר;
הכנת תחזית בדבר תחלופת עובדים;
הכנת תזרים מזומנים בגין הטבות שונות המשולמות לעובדים;
הכנת תחזית עלויות בגין הטבות לעובדים (בהתאם להגדרת העלויות הקיימת בתקן חשבונאות בינלאומי 19).

במקרים בהם אדם נפגע או קיפח את חייו כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה או כתוצאה מרשלנות של צד ג', קיימת לו או לבני משפחתו הזכות לתבוע פיצויים בגין הפגיעה בכושר השתכרותו.

בתחום הנזיקין ג. אליגון בע"מ מספקת מספר תחשיבים בשיטות אקטואריות המיועדים לאמוד את סך הפיצוי המגיע לאדם או לבני משפחתו בעקבות הפגיעה בכושר ההשתכרות לרבות:

 • חישוב הפיצויים המגיעים במקרי נכות;
 • חישוב הפיצויים המגיעים לנפגעי תאונות דרכים, בהתאם להוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים;
 • חישוב הפיצויים המגיעים בעקבות אובדן התמיכה בתלוייו של המנוח על פי שיטת הידות.

אקטואר, בבואו לחשב את סכום הנזק לוקח בחשבון בין היתר התפתחות הכנסות עתידיות, הסתברויות שונות, ריביות וקיזוזים שונים הנדרשים לצורך החישוב.

מאחר וחישובים אלו הינם מורכבים ביותר ומחייבים התמחות מיוחדת בית המשפט מוצא לנכון לא מעט פעמים להפנות את התובע לקבלת חוות דעת מומחה. לג. אליגון בע"מ יש ניסיון רב בהכנת חוות דעת לבית המשפט ואף במתן עדות במידת הצורך.

חקיקה רלוונטית

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל"ו – 1976

במשק העבודה בישראל זכויות עובדים הינן תוצאה של נוהג הקיים במקום העבודה, הסכמי העסקה אישיים, הסכמים קיבוציים ותהליכי חקיקה.

פגיעה בזכויות עובדים מתקיימת בכל מקרה בו המעסיק אינו ממלא את ההסכמות הקיימות וכתוצאה מכך נפגע העובד.

הפסדי פנסיה נגרמים, בין היתר, במצבים הבאים:

 • אי-עמידה בהוראות חוק, כדוגמת צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957;
 • מועד ההפרשה לתוכנית הסוציאלית (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל), על ידי המעביד, של סכומים אשר נוכו משכרו של העובד וכן של סכומים המשולמים על ידי המעביד אינו בהתאם לתנאי התוכנית;
 • סכום ההפרשה לתוכנית הסוציאלית אינו תואם את תנאי התוכנית הנקבעים במעמד ההצטרפות לתוכנית, בין היתר, כתוצאה מכך שההפרשה לפוליסה אינה כוללת את כל רכיבי השכר המצריכים הפרשה;
 • תנאי התוכנית אינם תואמים את ההוראות הקיימות בהסכם הקיבוצי התקף בענף אליו משתייך המפעל.

במקרים בהן התרחשה פגיעה בזכויות העובד, לרבות הפסד פנסיה, קיימת משמעות לעריכתו של תחשיב כלכלי המכמת את ההפסדים. מאחר ובדרך כלל לפגיעה השלכות עתידיות והעתיד טומן בחובו אלמנטים בלתי צפויים, עולה הצורך בעריכת תחשיב אקטוארי הלוקח בחשבון, בין היתר, את אובדן הכספים אשר היו צריכים להיות משולמים בעבר ואת מספר השנים הצפויות בגינן יש לקבל כספים בעתיד.

חברת ג. אליגון בע"מ עורכת תחשיבים אקטואריים במקרים של פגיעה בזכויות עובדים ובמסגרת זו גם במצבים של הפסד פנסיה. תחשיבים אלו משמשים לצורך אמידת הנזק לעובד וקביעת הפיצוי ההולם בגינו.

לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב בהכנת התחשיבים האקטואריים הנדרשים במקרים של פגיעה בזכויות עובדים והפסדי פנסיה ובהכנתן של חוות הדעת הנלוות להם. כמו כן, גיורא אליגון, מנכ"ל החברה, כיהן כנציג ציבור בבית הדין לעבודה (אזור ת"א) במשך מספר שנים ולמד להכיר כיצד מתייחס בית הדין לעדויות ומהן נקודות המפתח אותן יש להדגיש.

במדינת ישראל של ימנו כמעט כל אדם פרטי  וגוף מאוגד  הינו בעלים או מוטב בפוליסת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל. מכאן שלכל אדם פרטי או גוף מאוגד זכויות מתוקף היותו "מבוטח". זכויות אלו נקבעות, בין היתר, במסגרת הפוליסה, תקנוני הקרן או הקופה, חקיקה ותקדימים משפטיים.

בירור היקף זכויות המבוטח עלול להיות מורכב ביותר ומנוסח בשפה מקצועית שאינה מוכרת למבוטח. ולכן מומלץ לפנות לבעלי מקצוע כדי למצות את הזכויות במקרה הצורך.

חברת ג. אליגון בע"מ מספקת חוות דעת מומחה בדבר זכויות מבוטחים, בין היתר, בסוגיות הבאות:

 • היקף ומועד תשלום הפיצוי לו זכאי המוטב בפוליסות ביטוח מסוגים שונים (ביטוחים אלמנטאריים, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי מנהלים ועוד);
 • היקף הפקדות הכספים לפוליסה ומועדן;
 • נאותות השימוש במדדים ובריביות; וכן
 •  עמידה בתנאי הפוליסה או בתקנונים.

במקרים רבים לצורך הכנת חוות הדעת יש לכלול, מלבד ניתוח הזכויות, תחשיב של הנזק הכספי אשר נגרם כתוצאה מהפרת הזכויות הקיימות. תחשיב הנזק הינו תחשיב אקטוארי המחייב את המומחה להפעיל ידע מעמיק בתחום הביטוח לצד ידע וניסיון בהכנת תחשיבים מהוונים המתייחסים למצבי אי-וודאות.

לצורך הכנת חוות דעת במקרים של חשד לפגיעה בזכויות חשוב לבחור בגורם אשר אינו תלוי בדרך זו אחרת באחד הצדדים המעורבים.

לחברת ג. אליגון בע"מ ידע מעמיק בתחומי ביטוח, וכן בתחומי הפנסיה והגמל.

במקרים רבים נדרש לבצע בחינת נאותות של תחשיבים וחוות דעת אקטואריות, בחינה זו מלווה לעיתים בהכנתה של חוות דעת נגדית.

תחשיבים אקטואריים מושתתים על קיומן של הנחות שונות המותאמות לכל מקרה לגופו. מומלץ כי, במקרים בהם הסוגיה מורכבת, תבוצע בחינה מעמיקה של החישוב על ידי אקטואר אשר בקיא בתחום החישוב. בחינה זו כוללת מספר רבדים כגון:

 • בחינת מקור הנתונים;
 • בחינת סבירות ההנחות ביחס למצב הקיים;
 • בחינת הנוסחאות האקטואריות והתאמתן לסוגיה; וכן
 • בחינת סבירות התוצאות.

במהלך העבודה מקיימת ג. אליגון בע"מ קשר שוטף עם מזמין העבודה ובמידת הצורך מתנהלים דיונים בסוגיות אשר עולות במהלך העבודה. בסוף תהליך הבחינה, מזמין העבודה יקבל מזכר מסכם ובו פירוט הממצאים אשר עלו במהלך בחינת ההערכה האקטוארית. במידת הצורך, תוגש ביחד עם המזכר המסכם חוות דעת נגדית לצורך הגשה לגורם רלוונטי.

לחברת ג. אליגון בע"מ ידע וניסיון בבחינת חוות דעת אקטואריות המוגשות לרואי חשבון או לבתי משפט.

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020