Our Clients

מוסדות בריאות

בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי.

העובדה כי בחברת ג. אליגון בע"מ ניתן למצוא הן אקטואר והן רו"ח מאפשרת לחברה לגשר על "הבדלי השפה". שילוב נדיר זה של אקטואר ורו"ח מאפשר לחברה לסייע ללקוחותיה באותם מצבים בהם האקטואריה והחשבונאות נפגשות. שילוב זה משפיע על כל הגורמים המעורבים בתהליך ביצוע ההערכה האקטוארית ובבדיקת תוצרי ההערכה האמורה.

מוסדות בריאות נדרשים לבצע מספר הערכות אקטואריות לצורכי דיווח כספי כפי שאלו מתוארות כאן.

בבתי אבות ומעונות סיעודיים קיים נוהג של קבלת תשלום או פיקדון מראש, כלומר בעת קבלתו של דייר חדש. יש לציין כי בהתאם להסכם הנחתם בין המעון לדייר ולבני משפחתו המעון נדרש להחזיר חלק מן הפיקדון. הסכום להחזר נגזר ממשך השהייה של הדייר במעון.

תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים (להלן: תקן 18) מתייחס לסוגיית דחיית ההכנסה מפיקדונות ממעונות וקובע כי הטיפול החשבונאי הנדרש יושתת על ביצוע הערכות אקטואריות תקופתיות (לפחות אחת לשנה). במסגרת הטיפול החשבונאי הנדרש קיימת התייחסות לסוגיות הבאות:

 • קביעת ההתחייבות בגין סכום הפיקדון הצפוי להיות מוחזר לדייר; וכן
 • אופן הפחתת ההתחייבות (או, ליתר דיוק אופן ההכרה בהכנסה הנדחית).

אמידת ההתחייבות

על פי תקן חשבונאות 18 יש לעדכן בכל תקופת דיווח את ההתחייבות בגין סכום הפיקדון הצפוי להיות מוחזר לדייר. עדכון זה יבוצע על מנת לשקף את חלוף הזמן, וכן את השינוי בתוצאות ההערכה האקטוארית.

הפחתת ההתחייבות / הכרה בהכנסה נדחית

את סכום הפיקדון יש להפחית על פני השנים בהתבסס על אומדן תקופת השהייה הצפויה של הדייר. אומדן תקופת השהייה הינו תוצאה של ההערכה האקטוארית ועל כן עשוי להידרש עדכון של תקופת ההפחתה במקרים בהם חל שינוי באומדן תקופת השהייה הצפויה של הדייר.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר פיקדונות ממעונות;
 • סיוע ביישום הטיפול החשבונאי הנדרש לאור ההערכה האקטוארית;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר לפיקדונות ממעונות.

תקן חשבונאות 18 (מעודכן 2009), דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים (להלן: תקן 18) קובע כי יש לכלול בספרים ובדוחות הכספיים הפרשה בגין תביעות בשל רשלנות רפואית אשר תחושב בשיטות אקטואריות תוך הסתמכות על היסטוריית התביעות שהוגשו נגד המוסד הרפואי ועל דיווחים רלוונטיים נוספים.

הפרשה זו תכלול את המרכיבים הבאים:

 • תביעות שטרם התקבלו על ידי המוסד הרפואי;
 • תביעות אפשריות שטרם נודעו; וכן
 • הוצאות ליישוב תביעות.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • סיוע בביצוע מחקרים סטטיסטיים בדבר היסטוריית התביעות של המוסד הרפואי ויעוץ מקצועי לצורך קביעת ההנחות העומדות בבסיס עריכת התחשיב האקטוארי;
 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר תביעות בשל רשלנות רפואית;
 • סיוע ביישום הטיפול החשבונאי הנדרש לאור ההערכה האקטוארית;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר לתביעות בשל רשלנות רפואית.

צורכי ניהול יעיל של מצבת העובדים בחברה ושל עלויות השכר נדרשים מנהלים לעריכת תחזיות רלוונטיות ומהימניות, בהן תחזיות בדבר תחלופת עובדים, תשלומים צפויים והוצאות חזויות.

תחזיות אלו עונות לדרישות המעסיק רק במקרים בהם הן נערכות באופן המביא בחשבון הן את ניסיון העבר הרלוונטי והן את תוכניות ההנהלה לעתיד.

חברת ג. אליגון בע"מ מציעה ללקוחותיה שירותי עריכת מחקרים סטטיסטיים והכנת תחזיות במטרה לסייע למנהלים בתהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לניהול כוח העבודה.

שירותים המוצעים למעבידים במסגרת זו כוללים בין היתר:

 • עריכת מחקרי עזיבות;
 • עריכת מחקרים בדבר גידול שכר;
 • הכנת תחזית בדבר תחלופת עובדים;
 • הכנת תזרים מזומנים בגין הטבות שונות המשולמות לעובדים;
 • הכנת תחזית עלויות בגין הטבות לעובדים (בהתאם להגדרת העלויות הקיימת בתקן חשבונאות בינלאומי 19).

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020