Our Expertise

ליווי מעסיקים בתהליכי ניהול כוח אדם

ניהול כוח אדם מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בפניהם עומדת חברה ועל כן מפנה המעסיק משאבים רבים למטרה זו. במטרה ליעל תהליכי ניהול כוח אדם, מעסיק נדרש ללמוד את המצב הקיים וכן להעריך את העתיד. היות והעתיד טומן בחובו אי-ודאויות רבות העשויות להשפיע על ההערכה העתידית עולה הצורך להיוועץ עם מומחה אשר מסוגל, על סמך הנחות נבחרות, לחזות את העתיד.

ביצוע שינויים ארגוניים הכוללים שינוי במצבת העובדים ו/או בהסכמי העבודה הקיימים הינו תהליך מסובך ויקר. על כן חישוב העלויות הכרוכות בתהליך השינוי הארגוני מהווה פרמטר חיוני ביותר לצורך קבלת ההחלטות בחברה ועל מנת להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה.

הבנת העלויות והגורמים להן, מאפשרת לבחור את דרך הפעולה אשר תביא לתוצאה הרצויה בצורה היעילה והחסכונית ביותר.

במסגרת הערכת העלויות הנלוות לשינוי הארגוני, יש לבצע בחינה של עלויות העובדים הצפויות, תוך הכנתם של חישובים אקטואריים לטווח ארוך. שינוי בתנאי העסקה היום, ישפיע תמיד על עלות העובד בעתיד ועל כן יש לבחון את הערכות החברה לעלויות העתידיות, כדוגמת:

 • הסכמים לתשלום מענקי פרישה;
 • תוכניות פרישה מוקדמת;
 • והטבות מיוחדות אחרות הניתנות לעובדים בטווח הארוך או לאחר סיום העסקתם בחברה.

הליכה ללא ידיעת העלויות משולה להימור ועלולה להביא להפסדים כספיים.

חברת ג. אליגון בע"מ מספקת תחשיב אקטוארי של זכויות הניתנות לעובדים לצורך הערכת העלויות הנדרשת במסגרת השינוי הארגוני.

כאשר מעביד מחליט על ביצוע תוכנית פרישה במטרה לבצע שינוי במצבת העובדים הוא נדרש לבצע מספר פעולות ובהן:

 • הגדרת יעדים לתוכנית, לרבות מספר הפורשים במסגרת התוכנית ואפיונם;
 • קביעת תנאי הפרישה, לרבות הגדרת הזכויות הניתנות לעובד הפורש במסגרת התוכנית;
 • קביעת התקציב של תוכנית הפרישה; וכן
 • מסירת מידע לעובדים בדבר החלופות המוצעות להם.

מאחר ותקציב תוכנית הפרישה נגזר מהיעדים אשר הוגדרו ומתנאי הפרישה שנקבעו, מעבידים נדרשים, לעיתים תכופות, לניתוח של מספר תוכניות חלופיות בטרם קבלת ההחלטה על התוכנית אשר תפורסם לעובדים.

ג. אליגון בע"מ מבצעת את התחשיבים הנדרשים לצורך הצגת השוואה בין תוכניות הפרישה השונות הנבחנות על ידי המעסיק ומסייעת בניתוח התוצאות אשר התקבלו.

בנוסף, צוות המשרד מסייע בהצגת תוכנית הפרישה לעובד במידת הצורך.

זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה.

משא ומתן על זכויות עובדים מתקיים במספר רמות:

 • משא-ומתן ארצי להשגת הסכם קיבוצי כללי החל על כל העובדים, כגון משא ומתן על תוספת היוקר;
 • משא-ומתן ענפי להשגת הסכם קיבוצי כללי לענף נתון;
 • משא-ומתן מפעלי להשגת הסכם קיבוצי מיוחד;
 • משא-ומתן אישי, בין העובד למעסיקו, לקראת כריתתו של חוזה עבודה אישי או במסגרתו של חוזה זה.

ניהול משא-ומתן על זכויות עובדים הינו אלמנט מרכזי בכל ארגון ויתכנו לו השלכות מהותיות הן מבחינה תפעולית שוטפת והן מבחינת התוצאות העסקיות של הארגון כפי שאלו משתקפות בדוחות הכספיים.

כחלק מההכנות לניהול משא-ומתן, בין עובדים לבין מעסיקים, ובמהלך ניהולו בפועל זקוקים הצדדים להעריך את ההצעות והדרישות העולות על ידי כל אחד מהצדדים. במסגרת הערכה זו יש לבחון את העלות ואת השווי ההוגן של כל הצעה או דרישה העומדות על הפרק. כמו כן, המעסיקים נדרשים לבחון את השלכותיהן של ההצעות והדרישות השונות על הדוחות הכספיים.

במסגרת הערכת העלויות ו/או השווי ההוגן של ההצעות ו/או הדרישות הנידונות במסגרת המשא ומתן בדבר הסכמי עבודה, יש להתייחס לתוצאותיהם של חישובים אקטואריים לטווח ארוך. שינוי בתנאים הקיימים בהסכמי העבודה היום, ישפיע תמיד על מצב הצדדים בעתיד ועל כן יש לבחון את השפעת הסוגיות הנידונות במהלך המשא ומתן המתקיים, כדוגמת:

 • הסכמי שכר חדשים;
 • הנהגתן של הטבות עובדים חדשות או שינוי התנאים להטבות קיימות; וכן
 • החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

יש להדגיש כי בהכנה מוקדמת ניתן לספק חלק ניכר מההערכות בזמן אמת ובכך ליעל את תהליך המשא ומתן באופן משמעותי וכן להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה בעקבותיו.

הסתמכות על הערכה במקום הסתמכות על הרגשה ואינטואיציה עשויה למנוע טעויות חמורות. למשרדנו ניסיון רב בליווי משאים-ומתנים בתחומים שונים ומגוונים הנוגעים לזכויות עובדים.

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020