Our Clients

חברות

חברות שונות במשק עשויות להדרש לסיוע של אקטואר וזאת במגוון תחומים.

בעקבות התפתחות התקינה החשבונאית בישראל בשנים האחרונות, המאופיינת בהתקרבות הדיווח הכספי לערכי שווי במקום ערכים היסטוריים, עולה הדרישה לביצוע חישובים אקטואריים המשמשים את החברה לצרכי דיווח כספי.
מאז יישומה לראשונה של התקינה החשבונאית הבינלאומית בישראל, רבו המקרים בהם רואי חשבון ואקטוארים מצאו את עצמם יושבים משני צידי המתרס, בניסיון נואש להבין האחד את עבודתו של השני. העובדה כי בחברת ג. אליגון בע"מ ניתן למצוא הן אקטואר והן רו"ח מאפשרת לחברה לגשר על "הבדלי השפה". שילוב נדיר זה של אקטואר ורו"ח מאפשר לחברה לסייע ללקוחותיה באותם מצבים בהם האקטואריה והחשבונאות נפגשות. שילוב זה משפיע על כל הגורמים המעורבים בתהליך ביצוע ההערכה האקטוארית ובבדיקת תוצרי ההערכה האמורה.
ניהול כוח אדם מהווה את אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בפניהם עומדת חברה ועל כן מפנה המעסיק משאבים רבים למטרה זו. במטרה ליעל תהליכי ניהול כוח אדם, מעסיק נדרש ללמוד את המצב הקיים וכן להעריך את העתיד. היות והעתיד טומן בחובו אי-ודאויות רבות העשויות להשפיע על ההערכה העתידית עולה הצורך להיוועץ עם מומחה אשר מסוגל, על סמך הנחות נבחרות, לחזות את העתיד.
לחברת ג. אליגון בע"מ ניסיון רב בהכנתן של חוות דעת אקטואריות הנדרשות הן לצורך הדיווח הכספי והן במסגרת תהליכי משאבי אנוש.

הטבות לעובדים נקבעות על פי חוקים ותקנות, הסכמי עבודה אישיים, הסכמים קיבוציים, נוהג הקיים בחברה וכיוצא בזאת.

ההטבות הניתנות לעובדים מגוונות ובהן, בין היתר: שכר עבודה, ביטוחי חיים, פדיון ימי מחלה, צבירת ימי מחלה לצורך ניצול עתידי, השתתפות בשכר לימוד, תשלומי פנסיה ומענקים.

התקינה החשבונאית עוסקת בנושא זה במספר מקומות ובהם:

בהתאם להוראות התקינה החשבונאית קיומן של הטבות מסויימות מחייבות את החברה לבצע הערכה אקטוארית של ההטבות לעובדים הקיימות בחברה. ההנחיות המפורטות ביותר הנוגעות לתחום זה הינן במסגרת IAS 19.

ההערכה האקטוארית בדבר הטבות עובדים המבוצעת לצורך הדיווח הכספי של הישות, מבוצעת בדרך כלל בהתאם להוראות IAS 19 והיא יכולה לשמש ככלי ניהולי ממעלה ראשונה מאחר והעיקרון העומד בבסיס החישוב האקטוארי הינו עקרון כלכלי. ניתן להיעזר בתחשיב האקטוארי אשר נערך למטרות הדיווח הכספים, בין היתר, על מנת לייעל את תהליך קבלת החלטות לגבי:

 • עלותו של עובד לישות, לרבות זכויות נצברות, והשוואתה לתפוקתו של העובד לישות;
 • הערכת עלויות לצורך ניהול מו"מ על הסכמי שכר;
 • בחינת חלופות שונות לצורך הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת תוך התייחסות לעלויות הצפויות של החברה.

יש לציין כי על אף שההערכה האקטוארית הנערכת בהתאם להוראות IAS 19, לצורך הרישום החשבונאי מציגה את המצב הקיים בישות ואינה מתייחסת לחלופות קיימות היא מהווה בסיס טוב לבחינת שינויים ארגוניים והתפתחויות עתידיות נוספות.

לצורך הכנת הערכות אקטואריות בהתאם להוראות IAS 19 בתחומים אלו, נדרשות הנחות שונות ובהן גם הנחות המבוססות על ניסיון העבר. בין ההנחות הנדרשות לצורך ההערכה האקטוארית של הטבות לעובדים, החברה נדרשת להעריך את שיעור גידול השכר העתידי ואת שיעורי העזיבות השנתיים החזויים (תוך התייחסות לסיבות עזיבה אפשריות). במקרים מסוימים, לצורך קבלת ההנחות הנדרשות יש לערוך מחקרים סטטיסטיים, חברת ג. אליגון בע"מ יכולה לסייע רבות, הן בעריכת המחקר והן בניתוח תוצאותיו, הן ע"י אקטואר והן ע"י רו"ח הנמצאים כולם באותו המקום.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • סיוע בביצוע מחקרים ויעוץ מקצועי לצורך קביעת ההנחות העומדות בבסיס עריכת התחשיב האקטוארי;
 • ביצוע החישובים הנדרשים לצורך ההערכה האקטוארית התקופתית בדבר הטבות עובדים;
 • ביצוע אקסטרפולציה ("גלגול") על תוצאות ההערכה התקופתית בכדי להגיע לסכומים אשר יקבלו ביטוי בדוח הכספי;
 • בניית תוכנה ייעודית המאפשר ללקוח לבצע אקסטרפולציות ("גלגולים") באופן עצמאי;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר;
 • סיוע בהכנת הביאורים והגילויים בדוחות הכספיים הנדרשים בהקשר להטבות עובדים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19).

כמו כן, חברת ג. אליגון בע"מ מציעה סדנאות העשרה בנושא הטבות לעובדים, החישוב האקטוארי הנדרש וכן הוראות הטיפול החשבונאי בהתאם ל- IAS 19 .

חברת ג. אליגון בע"מ מציעה לקבוצות של חשבונאים אשר מעוניינים ללמוד על הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 19 בדבר הטבות לעובדים סדנת מבוא לתקן.

את הסדנא מעבירים גיורא אליגון ודניאלה אליגון.

במסגרת הסדנא מועברות מספר הרצאות כדלקמן[1]:

מבוא לטיפול החשבונאי אשר נקבע בתקן חשבונאות בינלאומי 19

במסגרת הרצאה זו נדון בעקרונות המנחים של התקן, אופן סיווג ההטבות לקטגוריות והטיפול החשבונאי הנגזר מהחלוקה לקטגוריות תוך התייחסות לחלופות הקיימות בתקן.

מבט מלמעלה על עבודת האקטואר ועל עבודת ההכנה הנדרשת ממזמין העבודה

במסגרת הרצאה זו נציג את תהליך העבודה מול האקטואר תוך התייחסות לתהליכי איסוף הנתונים וקביעת ההנחות הנדרשים מהלקוח. כמו כן, יינתן הסבר כללי על תחום האקטואריה.

ניתוח התוצאות והשלכות לעתיד

תוצאות התחשיב האקטוארי אשר נערך במטרה לסייע לחברה בעת הכנת הדיווח הכספי יכולות לשמש לצורך קביעת תחזיות הרלוונטיות לאופן ניהול החברה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

במסגרת הרצאה זו נעסוק ביתרונות הנובעים מביצוע הערכה אקטוארית בדבר הטבות לעובדים.


[1] ניתן להוסיף תכנים נוספים לבקשת מזמין הסדנא.

עסקים שונים יוצאים ב"תוכנית נאמנות לקוחות" על מנת לעודד לקוחות חוזרים לרכוש שירותים ומוצרים נוספים. תוכנית זו הינה למעשה חלוקה של זיכויי מענק ("נקודות") המוענקים ללקוחות מתמידים. לקוחות יכולים לפדות את "הנקודות" תמורת שרות או מוצר הניתן להם בהנחה או לעיתים בחינם.

פרשנות מספר 13 של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, תוכניות נאמנות לקוחות (להלן: IFRIC 13) קובעת את הטיפול החשבונאי בנושא זה.

במסגרת הטיפול אשר נקבע על ידי IFRIC 13 נדרש לאמוד את השווי ההוגן של ה"נקודות". לצורך כך עסקים המפעילים תוכנית נאמנות לקוחות נאלצים להעריך את שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות".

שיעור הניצול הצפוי של הנקודות עשוי להיות מושפע מגורמים שונים ובהם:

 • שינויים בפופולאריות התוכנית;
 • היסטוריה של פקיעת "נקודות";
 • היסטוריה של צבירת "נקודות" על ידי לקוחות במטרה לקבל מוצרים "משתלמים" יותר; וכן
 • דפוסי התנהגות של לקוחות בעלי מאפיינים שונים.

יש לציין כי לצורך הערכת שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות" אנו עושים שימוש במידע היסטורי הקיים בישות תוך יישום טכניקות סטטיסטיות שונות אשר נועדו לזהות את גורמי ההשפעה המשמעותיים בכל תוכנית ולקבוע את מידת השפעתם.

במסגרת זו חברת ג. אליגון בע"מ מספקת את השירותים הבאים:

 • ביצוע מחקרים סטטיסטיים לצורך זיהוי גורמי ההשפעה בתוכנית ומידת השפעתם;
 • הפעלת המודל הסטטיסטי המתקבל כתוצאה מהמחקר במטרה לקבוע את שיעור הניצול הצפוי של ה"נקודות";
 • אמידת השווי ההוגן של ה"נקודות";
 • סיוע ללקוח בעת יישום הטיפול החשבונאי הנדרש;
 • ליווי הלקוח בתהליך הביקורת על הדוחות הכספיים, לרבות מתן מענה שוטף לשאלות רואה החשבון המבקר.

ביצוע שינויים ארגוניים הכוללים שינוי במצבת העובדים ו/או בהסכמי העבודה הקיימים הינו תהליך מסובך ויקר. על כן חישוב העלויות הכרוכות בתהליך השינוי הארגוני מהווה פרמטר חיוני ביותר לצורך קבלת ההחלטות בחברה ועל מנת להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה.

הבנת העלויות והגורמים להן, מאפשרת לבחור את דרך הפעולה אשר תביא לתוצאה הרצויה בצורה היעילה והחסכונית ביותר.

במסגרת הערכת העלויות הנלוות לשינוי הארגוני, יש לבצע בחינה של עלויות העובדים הצפויות, תוך הכנתם של חישובים אקטואריים לטווח ארוך. שינוי בתנאי העסקה היום, ישפיע תמיד על עלות העובד בעתיד ועל כן יש לבחון את הערכות החברה לעלויות העתידיות, כדוגמת:

 • הסכמים לתשלום מענקי פרישה;
 • תוכניות פרישה מוקדמת;
 • והטבות מיוחדות אחרות הניתנות לעובדים בטווח הארוך או לאחר סיום העסקתם בחברה.

הליכה ללא ידיעת העלויות משולה להימור ועלולה להביא להפסדים כספיים.

חברת ג. אליגון בע"מ מספקת תחשיב אקטוארי של זכויות הניתנות לעובדים לצורך הערכת העלויות הנדרשת במסגרת השינוי הארגוני.

כאשר מעביד מחליט על ביצוע תוכנית פרישה במטרה לבצע שינוי במצבת העובדים הוא נדרש לבצע מספר פעולות ובהן:

 • הגדרת יעדים לתוכנית, לרבות מספר הפורשים במסגרת התוכנית ואפיונם;
 • קביעת תנאי הפרישה, לרבות הגדרת הזכויות הניתנות לעובד הפורש במסגרת התוכנית;
 • קביעת התקציב של תוכנית הפרישה; וכן
 • מסירת מידע לעובדים בדבר החלופות המוצעות להם.

מאחר ותקציב תוכנית הפרישה נגזר מהיעדים אשר הוגדרו ומתנאי הפרישה שנקבעו, מעבידים נדרשים, לעיתים תכופות, לניתוח של מספר תוכניות חלופיות בטרם קבלת ההחלטה על התוכנית אשר תפורסם לעובדים.

ג. אליגון בע"מ מבצעת את התחשיבים הנדרשים לצורך הצגת השוואה בין תוכניות הפרישה השונות הנבחנות על ידי המעסיק ומסייעת בניתוח התוצאות אשר התקבלו.

בנוסף, צוות המשרד מסייע בהצגת תוכנית הפרישה לעובד במידת הצורך.

זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה.

משא ומתן על זכויות עובדים מתקיים במספר רמות:

 • משא-ומתן ארצי להשגת הסכם קיבוצי כללי החל על כל העובדים, כגון משא ומתן על תוספת היוקר;
 • משא-ומתן ענפי להשגת הסכם קיבוצי כללי לענף נתון;
 • משא-ומתן מפעלי להשגת הסכם קיבוצי מיוחד;
 • משא-ומתן אישי, בין העובד למעסיקו, לקראת כריתתו של חוזה עבודה אישי או במסגרתו של חוזה זה.

ניהול משא-ומתן על זכויות עובדים הינו אלמנט מרכזי בכל ארגון ויתכנו לו השלכות מהותיות הן מבחינה תפעולית שוטפת והן מבחינת התוצאות העסקיות של הארגון כפי שאלו משתקפות בדוחות הכספיים.

כחלק מההכנות לניהול משא-ומתן, בין עובדים לבין מעסיקים, ובמהלך ניהולו בפועל זקוקים הצדדים להעריך את ההצעות והדרישות העולות על ידי כל אחד מהצדדים. במסגרת הערכה זו יש לבחון את העלות ואת השווי ההוגן של כל הצעה או דרישה העומדות על הפרק. כמו כן, המעסיקים נדרשים לבחון את השלכותיהן של ההצעות והדרישות השונות על הדוחות הכספיים.

במסגרת הערכת העלויות ו/או השווי ההוגן של ההצעות ו/או הדרישות הנידונות במסגרת המשא ומתן בדבר הסכמי עבודה, יש להתייחס לתוצאותיהם של חישובים אקטואריים לטווח ארוך. שינוי בתנאים הקיימים בהסכמי העבודה היום, ישפיע תמיד על מצב הצדדים בעתיד ועל כן יש לבחון את השפעת הסוגיות הנידונות במהלך המשא ומתן המתקיים, כדוגמת:

 • הסכמי שכר חדשים;
 • הנהגתן של הטבות עובדים חדשות או שינוי התנאים להטבות קיימות; וכן
 • החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

יש להדגיש כי בהכנה מוקדמת ניתן לספק חלק ניכר מההערכות בזמן אמת ובכך ליעל את תהליך המשא ומתן באופן משמעותי וכן להוזיל את ההוצאות הצפויות לחברה בעקבותיו.

הסתמכות על הערכה במקום הסתמכות על הרגשה ואינטואיציה עשויה למנוע טעויות חמורות. למשרדנו ניסיון רב בליווי משאים-ומתנים בתחומים שונים ומגוונים הנוגעים לזכויות עובדים.

צורכי ניהול יעיל של מצבת העובדים בחברה ושל עלויות השכר נדרשים מנהלים לעריכת תחזיות רלוונטיות ומהימניות, בהן תחזיות בדבר תחלופת עובדים, תשלומים צפויים והוצאות חזויות.

תחזיות אלו עונות לדרישות המעסיק רק במקרים בהם הן נערכות באופן המביא בחשבון הן את ניסיון העבר הרלוונטי והן את תוכניות ההנהלה לעתיד.

חברת ג. אליגון בע"מ מציעה ללקוחותיה שירותי עריכת מחקרים סטטיסטיים והכנת תחזיות במטרה לסייע למנהלים בתהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לניהול כוח העבודה.

שירותים המוצעים למעבידים במסגרת זו כוללים בין היתר:

 • עריכת מחקרי עזיבות;
 • עריכת מחקרים בדבר גידול שכר;
 • הכנת תחזית בדבר תחלופת עובדים;
 • הכנת תזרים מזומנים בגין הטבות שונות המשולמות לעובדים;
 • הכנת תחזית עלויות בגין הטבות לעובדים (בהתאם להגדרת העלויות הקיימת בתקן חשבונאות בינלאומי 19).

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020