Our Expertise

הדרכות אנשי כספים הקשר בין חשבונאות לאקטואריה הטבות עובדים

חברת ג. אליגון בע"מ מציעה לקבוצות של חשבונאים אשר מעוניינים ללמוד על הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 19 בדבר הטבות לעובדים סדנת מבוא לתקן.

את הסדנא מעבירים גיורא אליגון ודניאלה אליגון.

במסגרת הסדנא מועברות מספר הרצאות כדלקמן[1]:

מבוא לטיפול החשבונאי אשר נקבע בתקן חשבונאות בינלאומי 19

במסגרת הרצאה זו נדון בעקרונות המנחים של התקן, אופן סיווג ההטבות לקטגוריות והטיפול החשבונאי הנגזר מהחלוקה לקטגוריות תוך התייחסות לחלופות הקיימות בתקן.

מבט מלמעלה על עבודת האקטואר ועל עבודת ההכנה הנדרשת ממזמין העבודה

במסגרת הרצאה זו נציג את תהליך העבודה מול האקטואר תוך התייחסות לתהליכי איסוף הנתונים וקביעת ההנחות הנדרשים מהלקוח. כמו כן, יינתן הסבר כללי על תחום האקטואריה.

ניתוח התוצאות והשלכות לעתיד

תוצאות התחשיב האקטוארי אשר נערך במטרה לסייע לחברה בעת הכנת הדיווח הכספי יכולות לשמש לצורך קביעת תחזיות הרלוונטיות לאופן ניהול החברה הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

במסגרת הרצאה זו נעסוק ביתרונות הנובעים מביצוע הערכה אקטוארית בדבר הטבות לעובדים.


[1] ניתן להוסיף תכנים נוספים לבקשת מזמין הסדנא.

מידע רלוונטי נוסף שעשוי לעניין אותך

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020