Our Blog

תנודות בתשואות אג"ח קונצרני איכותי – מה ההשפעה ברבעון הראשון לשנת 2020?

במאמר קודם התייחסנו להשפעת מגפת הקורונה על התחשיב האקטוארי בדבר הטבות עובדים, היום לאחר פרסום וקטור מצוטט של תשואות אג"ח קונצרני איכותי ניתן להתייחס לראשונה להשפעתו על היוון ההתחייבות האקטוארית.

חשוב לציין כי המידע המוצג מטה עושה שימוש בעקום התשואות המפורסם על ידי חברת מרווח הוגן אותו אנו רוכשים לצורך שימוש בחוות הדעת אותן אנו עורכים.

למה משמשות תשואות אגרות החוב הקונצרניות בעת עריכת התחשיב האקטוארי

תחשיב התחייבות תוך שיטות אקטואריות הינו למעשה תזרים מזומנים חזוי ומהוון.

כאקטוארים אנו משלבים את עולמות הסטטיסטיקה והמימון בבואנו לחשב את ההתחייבות כאשר כלים סטטיסטיים משמשים לחיזוי מועד התשלום והתפתחות סכום התשלום ואילו כלים מימוניים משמשים להיוון התשלומים העתידיים לערכם הנוכחי.

במסגרת החלק המימוני, בהתאם להוראות רשות ניירות ערך, נעשה שימוש בתשואות אגרות חוב קונצרניות לצורך בניית גורם ההיוון.

בכל מועד חישוב עושה האקטואר שימוש בתשואות העדכניות למועד החישוב ועל כן ההתחייבות מתעדכנת בהתאם.

מה התרחש במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020

במהלך השנה האחרונה אנו רואים תנודות רבות בתשואות אגרות החוב, התחלנו בירידה משמעותית ביותר וכעת אנו רואים עליות.

בגרפים הבאים נציג את וקטור התשואות לדצמבר 2019 מול וקטור התשואות למרץ 2020.

ניתן להבחין כי בשני המקרים הן בתוצאות העקום הצמוד והן בתוצאות העקום הנומינאלי אנו רואים כי התשואות עלו לכל אורך העקום.

המשמעות הינה כי ההתחייבות האקטוארי תפחת במידה ויבוצע היוון לפי תשואות עדכניות.

האם עליית הריביות הינה סיבה לערוך תחשיב אקטוארי מלא כבר ברבעון?

בדרך כלל התשובה שלנו היא שלא צריך למהר לבצע תחשיב מלא ומפורט ברבעונים וזאת מאחר ותנודות בריביות הן דבר שבשגרה (היום התשואות עולות ומחר הן יורדות – כמעט תמיד זה מתקזז) וכן בדרך כלל החברה לא עומדת בכל הנחות המודל האקטוארי במדוייק במהלך רבעון כך שבעוד שהשינוי בריביות יכול להיות משמעותי אי העמידה בהנחות המודל מקזזות את ההשפעה.

הפעם המלצתנו היא שונה וזאת לאור התפרצות מגפת הקורונה.

כפי שציינו במאמרנו הקודם למגפת הקורונה השפעות על התחשיב האקטוארי בכל החברות אשר לא התמזל מזלן בכך שהן ממשיכות לפעול כרגיל.

חברות רואות כרגע פגיעה קשה בהכנסות ובהתאם דוחותיהן הרבעוניים יספגו טלטלות קשות.

כיועץ נאמן מחובתינו להביא לתשומת לב לקוחותינו את הסוגיות ולבחון איתם מה ניתן לעשות.

את ההוצאה בשל הטבות עובדים ברבעון הראשון אנו ממליצים לעדכן על מנת לשקף צמצומי כוח אדם, את יתרת ההתחייבות ניתן להפחית על ידי היוון המתבסס על תשואות אגרות חוב עדכניות.

בסיכומו של דבר, אנו ממליצים לבחון בחיוב עריכת תחשיב אקטוארי מלא לצורך עדכון ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים במסגרת העבודה על הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020 וזאת לאור שילוב של השינוי אשר חל בתשואת אגרות החוב הקונצרניות וכן השלכות מגיפת הקורונה.

אנו כמובן מזמינים אתכם ליצור קשר על מנת לבחון יחדיו את הצורך בעדכון התחשיב האקטוארי.

מאמרים נוספים

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020