Our Blog

מגפת הקורונה (2020) והשפעתה על התחשיב האקטוארי בדבר הטבות עובדים

שנת 2020 התחילה כשאנו ממשיכים להיות עדים לתנודות רבות ומשמעותיות בתשואות אגרות החוב, מצב אשר התחיל לפני שנה והשפיע רבות על התחשיבים האקטואריים אשר חברות ערכו, אך לא די בכך ואנו עדים למגיפה עולמית שמשפיעה על כוח העבודה ועל עתיד הכלכלה העולמית.

כמנהלי כספים הנדרשים להציג דוחות כספיים רבעוניים יש הרבה סוגיות העולות במסגרת הרבעון הראשון של שנת 2020 המתקשרות לתחשיב הטבות עובדים וכיועצים אקטואריים אנו מזמינים אתכם להרים טלפון ולבחון אותם יחדיו.

במאמר זה לא נדון בכל הסוגיות הקיימות אלא נתמקד באלו שקשורות להתפשטות וירוס הקורונה בלבד. את נושא הריבית נעלה בפוסט נפרד בשבוע הבא (לאחר פרסום עקומי ריביות מעודכנים על ידי החברות המצטטות).

האם ניתן לערוך "גלגול" של ההתחייבות האקטוארית ברבעון זה?

התקן החשבונאי קובע כי יש לערוך תחשיב אקטוארי אחת לשנה אלא אם כן חל אירוע מהותי. נשאל על כן, האם מגפת הקורונה הינה אירוע מהותי בחברה?

אם כך, נעלה מספר שאלות חשובות לצורך הבחינה האם חל אירוע מהותי המחייב התייחסות במסגרת התחשיב האקטוארי:

 • האם חל שינוי במצבת העובדים עקב התפרצות נגיף הקורונה? במסגרת זו נתייחס הן לפיטורין והן להוצאת עובדים לחל"ת
 • האם חל שינוי בהיקפי המשרה של העובדים? יתכן ולא שונתה מצבת העובדים אך שיעורי המשרה הופחתו
 • האם חלו הפחתות שכר?
 • האם הושגו הסכמות עם ועד העובדים על הקפאת שכר?
 • האם תחזיות החברה לעדכוני שכר ו/או תחלופת עובדים בעתיד השתנו?
 • האם קיים סיכון להמשך קיומה של החברה?

שינוי במצבת העובדים – פיטורין

פיטורי עובדים הינם דבר שבשגרה ולפני שנרוץ לעדכן את התחשיב האקטוארי יש לבחון האם מדובר בפיטורין בהיקף העולה על החזוי במסגרת התחשיב האקטוארי של סוף שנת 2019. אם לא מדובר בהיקף חריג לא נדרש לעדכן את התחשיב האקטוארי שכן ממילא הונח כי חלק מהעובדים יפוטרו.

שינוי במצבת העובדים – הוצאה לחל"ת

זה בהחלט אינו מצב אותו המודל האקטוארי לקח בחשבון ולכן בהכרח מדובר בסטייה מהנחות המודל, לכן נמליץ לבחון האם מדובר בכמות עובדים מהותית או בהיקף שכר מהותי.

בהקשר של חל"ת יש לעדכן את עלות השירות, אותו רכיב המשפיע על דו"ח רווח והפסד ובמסגרתו נרשמת ההוצאה בגין הטבות עובדים בגין שנת 2020. אחרי הכל אין סיבה לרשום הוצאה כאשר בפועל העובד לא צבר זכויות בתקופת החל"ת.

שינוי בשיעורי משרה

המודל האקטוארי מניח כי שיעור המשרה של העובד נותר ללא שינוי לאורך תקופת העסקתו. במידה וחל שינוי מהותי בשיעור המשרה נדרש יהיה לעדכן את התחשיב האקטוארי על מנת לשקף את שיעור המשרה הנכון במסגרת עלות השירות.

הפחתות שכר

גם כאן מדובר על מצב בו הנתונים בפועל אינו תואמים למצב אותו חזה האקטואר ועל כן מומלץ ביותר לעדכן את התחשיב האקטוארי על מנת לשקף זאת.

הקפאת שכר, שינוי תחזיות עתידיות, סיכון "עסק חי"

את כל אלו ניתן לשלב יחדיו לצורך ההסבר.

כל אחד מהמצבים לעיל דורש עדכון של הנחות החישוב קדימה.

אם עד כאן, ניתן למצוא דרך להתמודד להמנע מהרצת תחשיב פרטני ברגע שהגענו למצב בו נדרש לעדכן הנחות כנראה שאין מוצא אחר מלבד עריכת תחשיב אקטוארי מפורט. המתייחס לתחזויות השונות.

בסיכומו של דבר, במרבית החברות במשק בהחלט קיים צורך לפנות לאקטואר לצורך עדכון ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים במסגרת העבודה על הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020. יהיו מצבים בהם האקטואר יוכל לבצע את עדכון ההתחייבות ללא עריכת תחשיב אקטוארי מפורט אך במרבית המקרים כנראה שלא כך המצב.

אנו כמובן מזמינים אתכם ליצור קשר על מנת לבחון יחדיו את הצורך בעדכון התחשיב האקטוארי.

מאמרים נוספים

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020