Our Blog

תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי

בדצמבר 2015 פורסמה על ידי רשם האגודות השיתופיות הוראה חשבונאית מספר 4 הקוראת לדיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש.

הקיבוצים דואגים לחבריהם ומבטיחים לכל חבר בקיבוץ המתחדש פנסיית מטרה העומדת, לכל הפחות, על 40% מהשכר הממוצע במשק כפי שזה נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ברור לנו כי כל אחד ואחת מכם עוסק לא מעט בשאלת הפנסיה לה הוא זכאי ובמיוחד ליכולתו של הקיבוץ לעמוד בתשלומים הנדרשים. צורך זה הביא את הקיבוצים לפנות ליוצים פנסיוניים ולפתח מנגנון מקצועי הדואג להמצאות הכספים הנדרשים לעתיד.

עד כה, פעילות זו ענתה על צרכי הקיבוץ אך לא עוד!

לאחרונה נדרשת ועדת הכספים של הקיבוץ לתת גילוי לעודף / גרעון הפנסיוני של הקיבוץ כתוצאה מחובת תשלום הפנסיה לחברים במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים וזאת בעקבות פרסום הוראה חשבונאית מספר 4 "דיווח כספי בדבר התחייבות לתשלום קצבה לעוזב ופנסיה לחבר בקיבוץ מתחדש" אשר פורסמה בחודש דצמבר על ידי הועדה לכללי חשבונאות ולתקני ביקורת באגודות שיתופיות.

הוראה חשבונאית זו קוראת לקיבוץ המתחדש לערוך תחשיבים אקטוארים בדבר ההתחייבויות הבאות:

 • תשלום פנסיית המטרה לחבר;
 • תשלום דמי קצבה לעוזב.

התחייבות אקטוארית זו נערכת תוך התחשבות במספר רב של הנחות עבודה ובהן:

 • תחזית עזיבות של חברים; וכן
 • לוחות חיים של חברי הקיבוץ

כאשר קרן הפנסיה מבצעת חישובים אלו היא מסתמכת על הסטטיסטיקות שלה ולעיתים סטטיסטיקות אלו לא משקפות את מצבו של הקיבוץ עצמו. אקטואר יועץ המשרת את הקיבוץ יבצע התאמות מסויימות בהנחות העבודה על מנת לקחת בחשבון את הייחודיות של הקיבוץ.

ג. אליגון בע"מ מתמחה במתן שירותים אקטואריים לצורכי דיווח כספי בישראל מאז שנת 2007. החברה הוקמה על ידי גיורא אליגון, מהאקטוארים הבולטים בארץ ואקטואר ראשי במשרד האוצר בעברו.

הצוות המקצועי בראשות רו"ח דניאלה אליגון כולל מומחים בתחום האקטואריה ורואי חשבון מסומכים. העבודה המשותפת של אקטואר ורואה חשבון מאפשרת להתייחס לסוגיות המועלות על ידי הלקוח ברמה המקצועית ביותר תוך בחינת הסוגיה, התייחסות לאספקטים שונים של המודל האקטוארי, לתהליכים העסקיים המיושמים על ידי הלקוח, לסוגיות הקשורות לניהול סיכונים ולנתונים חשובנאיים שונים.

לחברה מגוון רחב של לקוחות פרטיים וציבוריים המשתייכים לענפי תעסוקה שונים: קיבוצים, מושבים, מוסדות פיננסיים, תעשיות מזון, היי טק, אחזקה, נדל"ן, תקשורת, גופים ממשלתיים, בתי חולים, משרדי ראיית חשבון ועוד.

נשמח לסייע לכם בהתמודדות עם דרישות הדיווח החדשות תוך שימוש בידע ובהבנה חשבונאיים שצברנו עם השנים.

ניתן לתאם פגישת היכרות ללא עלות בכל מקום בארץ.

לתאום פגישה נא להתקשר לטלפון 03-6149500.

מאמרים נוספים

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020