Our Blog

שימוש באזור האישי באתר הביטוח הלאומי ככלי חשוב לאיסוף נתונים לאקטואר לצורך היוון קצבאות המשולמות על ידי הביטוח הלאומי

אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפני עורכי הדין הוא הצורך באיסוף המידע המבוקש על ידי המומחים לצורך הכנת חוות הדעת בתיק, ואם כניסתן לתקוף של תקנות סד"א החדשות הצורך באיסוף הנתונים במהירות וביעילות רק הופך לקריטי יותר. על מנת להקל על התהליך אנו ממליצים להכיר את האזור האישי באתר הביטוח הלאומי ולעשות בו שימוש לצורך הפקת מרבית המידע הנדרש.

המידע הנדרש לצורך עריכת התחשיב האקטוארי

דבר ראשון נדרש לזהות את הזכאים לקצבת שארים ולקבל מידע הכרחי לצורך קביעת משך הזמן בו הקצבה תשולם בעתיד. לצורך כך עבור כל אחד מהזכאים לקצבה יש לקבל את המידע הבא:

 • מין
 • תאריך לידה
 • מאחר וילדים עשויים להמשיך לקבל קצבה גם לאחר גיל 18 עולות שאלות לגבי שירות צבאי / שירות לאומי צפוי ולכן במידה ויש תאריך גיוס/שחרור מומלץ לספק גם אותו

השלב הבא באיסוף המידע מתייחס לתשלום הקצבה עצמה. כאן יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולקבל את המידע הרלוונטי. את רב המידע ניתן להפיק מאתר המוסד לביטוח לאומי כאשר עושים שימוש בחלקיו השונים (אישורים, מכתבים, פרוטוקולים ועוד).

הרשימה הבאה מציגה את המסמכים הרלוונטיים המופיעים במסגרת ה"אישורים" הזמינים באזור האישי:

 • בכל תביעה
  • אישור תקופות ביטוח לקצבת אזרח ותיק אישור שנתי הכולל מידע על תקופות ביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק ולתוספת וותק לקצבה
  • אישור זכאות שנתי אישור שנתי הכולל מידע על הקצבאות שהמבוטח זכאי להן בשנה המבוקשת
  • אישור תשלומים שנתי אישור שנתי הכולל מידע על הקצבאות ששולמו למבוטח בשנה המבוקשת ומידע הרלוונטי למיצוי זכויותיו בביטוח הלאומי. כמו כן באישור למבוטח שאינו שכיר ייכלל מידע על דמי הביטוח ששילם בשנה המבוקשת
 • קצבת שארים
  • אישור זכאות לקצבת אזרח ותיק (או שאירים) אישור תלת חודשי (3 חודשים אחרונים) על זכאות לגמלת אזרח ותיק ושאירים. באישור מפורט סכום הגמלה ברוטו תחילת הזכאות
  • אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק ושאירים האישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, סכום הגמלה נטו והרכב התשלום לפי חודשים

במסגרת המכתבים אנו ממליצים לעבור על כל המסמכים כאשר החשובים ביותר הינם אלו המתייחסים לאישור תביעות וקביעת זכאויות.

מאמרים נוספים

 • קרא עוד
  אקטואר שהוא רואה חשבון, חיסכון לחברה המזמינה
 • קרא עוד
  תחשיב אקטוארי בדבר הטבות עובדים - מַעֲבָר לשימוש בעקום ריבית קונצרני
 • קרא עוד
  הפנסיה נכנסת לדוח הכספי – החל מדוחות 2015, הקיבוצים צריכים להציג את התחייבויות הפנסיה על בסיס אקטוארי
 • קרא עוד
  תביעות נזיקין: פסיקה חדשנית בנושא קיצור תוחלת חיים משנה את אופן קיזוז תגמולי קצבאות ביטוח לאומי
 • קרא עוד
  היוון קצבאות ביטוח לאומי - איסוף מידע
 • קרא עוד
  השפעת הקורונה על ההתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים
 • קרא עוד
  עדכון ריביות היוון - מרץ 2020